• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 54 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวไอลดา หลีนะ
2
•
นางวีรา โปซิว • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
• ครูอัตราจ้าง ผ้าและเครื่องแต่งกาย
3
•
นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
4
•
นางจุฑามาศ สุวรรณบวร • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
5
•
นางพัชร์วลัย แก้วแสงอ่อน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
6
•
นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก ผ้าและเครื่องแต่งกาย
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
7
•
นางสุภา สุวรรณพันธ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ลูกจ้างประจำ แผนกวิชาอาหาร
8
•
นางสาวจรรย์พร ชูสังข์
9
•
นายวิทยา ศุขศรี • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
10
•
นางเนตรยา ศิลวิศาล • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
11
•
นายธีรยุทธ ต่างจิตร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
12
•
นายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
13
•
นายสมเกียรติ ณ ถลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
14
•
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
15
•
นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง • หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
16
•
นางยุพิน ทองมณี • หัวหน้างาน งานบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
17
•
นางสาวธัญกร ถนอมจิตร • เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
18
•
นายชยุต คงเมือง • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
19
นางสาวธนวรรณ แก้วยอด • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
20
•
นางอัธยา คงเพ็ง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
21
•
นางดุษฎี สุวรรณพัฒน์ • พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
22
•
นางบุษกร จันทร์กอง • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
23
•
นางสาวนารีรัตน์ หรุดคง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
24
•
นางสาววิลาวัลย์ เกศรัต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
25
•
นายวัชระ ท่าจีน • หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
26
27
•
นายฐานันทร์ อุยสุย • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
28
•
นางสาวสุนิสา ทองขาว • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
29
•
นางวารุณี ปิยัง • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
30
•
นางสาวอังคณา ต้องชู • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
31
•
นายศราวุธ แก้วฉิมพลี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
32
•
นายนิกอน ทองโอ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหาร
33
•
นาบธัญพิสิษฐ์ แก้วอัมพร
34
•
นางสิริพร ชุมคง • หัวหน้างาน งานสารบรรณ
35
•
นายธรรมวิชช์ กาลทา • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
36
•
นางณิชาภา หนูขวัญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหาร
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
37
•
นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย • ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการและพยาบาล
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• ลูกจ้างประจำ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
38
•
นางสาวณิลฌา จีนซ้าย • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
39
•
นายประเสริฐ ดำทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเสริมสวย ตัดผมชาย
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
40
•
ปณชัย ศรีแก้ว • เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
41
•
นางสาวนุชนารถ ชอบชูผล • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
42
•
รัตนาวลี หนูบูรณ์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
43
44
45
•
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
46
47
นางสาวสุภาวดี สมจิตร์ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
48
นายโกวิท อาจกูล • หัวหน้างาน ปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
49
นายจรูญ ชูสังข์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
50
นายบุญส่ง ศิลปะ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
51
นายผล ตะหมัง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
52
นายพงค์ ภูมิพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
53
นายวิระ รักษาสรณ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
54
รองฝ่ายบริหารฯ บุญส่ง • รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ